vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 14 - Varför ska världen följa lagar?

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

213

Kapitel 14 - Varför ska världen följa lagar?

Världen ska inte följa lagar men vi har ibland observerat att den, på makroskopisk nivå, gör det.

213

Nu följer två kapitel om ontologi, d.v.s. om vad som existerar i vår värld.

 

213

Det är vanligt att tro att världen styrs av lagar som kan upptäckas av vetenskaperna. Detta är problematiskt.

Observationer kan avslöja regelbundenheter om sådana existerar. För sådant som är oregelbundet, exempelvis när moln skymmer solen, kan vi inte formulera lagar.

213

Chalmers diskuterar termen ”lag” på en mycket låg nivå.

En lag är en hypotes angående observerade regelbundenheter som har verifierats många gånger och inte falsifierats. Lagar har upptäckts av människor.

214

Chalmers felciterar David Hume och hävdar att Hume skulle påstått att lagbundenhet inte orsakas av något.

Hume var determinist och trodda att allt hade en orsak. Han diskuterade på ett övertygande sätt att en orsak kan observeras från dess ständiga länkning med verkan, men att den inte kan härledas från sitt resultat med hjälp av deduktiva argument.

214-216

Chalmers fortsätter at rada upp märkligt felsyftande exempel för att visa på problem.

Chalmers fyller ut sin bok på liknande sätt som han gjorde i introduktionen och i kapitel 1-4.

217-218

 

Chalmers hävdar en lösning på de problem han radat upp: Händelser i världen sker av sig själva!

219

Orsaker och lagar är intimt sammankopplade.

En lag är en hypotes angående observerade regelbundenheter. Orsaken till ett fenomen kan inte, vilket Hume detaljerat påpekat (se kommentar till s.214), härledas deduktivt från verkan.

Lagar och orsaker till det fenomen som lagen beskriver kan observeras vara sammankopplade, men de kan inte deduktivt härledas vara det.

219

Månens gravitation är huvudanledningen till tidvatten.

”Gravitation” är en term för att något verkar dras till något annat, och inte en orsak där vi har deduktiva argument mellan orsak och resultat (verkan).

Förutom genom sitt resultat (sin verkan) som vi kan observera, är gravitationens egenskaper för oss helt okända.

219

Det är de aktiva krafternas funktion i naturen som gör lagar sanna när de är sanna.

Chalmers slarvar med språket, eller så tror han att lagar är ”sanna”, vilket skulle vara mycket märkligt.

Lagar, som utan undantag baseras på observationer, representerar inte, ”absolut säker kunskap”. Ingenting i vår upplevda verklighet representerar sådan ”sanning”. Lagar skapas med sannolikhets-resonemang, där sannolikheten för att deras beskrivning överensstämmer med det vi kallar vår upplevda verklighet är mycket hög.

219

De flesta filosofer är tveksamma till att acceptera en ontologi som inbegriper benägenheter eller krafter.

Det beror på att när vi påstår att något är en ”orsak”, vet vi inte detta deduktivt, vi känner endast till detta baserat på observationer.

221

”Orsakssyn på lagar” innebär att lagar anses beskriva orsaker.

Det som Chalmers kallar orsak, är endast ett ord som beskriver resultatet (verkan).

Se diskussionen om gravitation i kommentaren till s.219.

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.1