vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 

AF Chalmers - What is this thing called Science?

Kapitel 3 - Experiment

 

Återvänd till "Chalmers: Innehåll"

Kapitel i Chalmers - What is this thing called Science?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 
   

sida

Chalmers

Kommentarer

27

Kapitel 3 - Experiment

Chalmers utgår i detta kapitel ifrån att säkra fakta kan fastställas genom noggrann användning av sinnena.

Termen ”säkra fakta” som är relaterad till ”kunskap” är odefinierad inom seriös filosofi, och används inte inom vetenskap. Se kommentar till s.xx.

Däremot ska observationer dokumenteras så noggrant att de kan reproduceras, och därigenom kontrolleras. Observationer behöver inte registreras direkt av sinnena (se kommentar till s.5-9 och 24).

27

Kan vetenskaplig kunskap baseras på säkra fakta?

Bestämt ”nej”.

Med två odefinierade termer i samma fråga borde svaret bli ett bestämt ”Jaså”.

Vetenskap byggs upp av väl beskrivna observationer och av hypoteser baserade på sådana observationer.

28

Om det finns fakta som utgör en vetenskaplig bas är formen för dessa fakta experimentella resultat, och inte något gammalt observerbart fakta.

Observationer kan rapporteras med olika grad av kontrollerbarhet.

Det är nästan en regel att beskrivningar av observationer som gjorts efter det att den vetenskapliga metoden fick ett allmänt genomslag är mer kontrollerbara.

30

Om experimentella resultat är basen för vetenskap är sådana resultat verkligen inte direkt givna via sinnena.

Som kommenterats på s.5-9, 24 och 27 är det inom vetenskap inte fördelaktigt att registrera observationer direkt via sinnena.

31

Experimentella resultat är felbara och kan bli uppdaterade, ersatta, omoderna, övergivna eller betraktade som irrelevanta.

Liksom teorier kan observationer vara felaktiga. Vem har påstått något annat?

Genom att vara dynamisk, och inte dogmatiskt statisk, tar den vetenskapliga metoden hänsyn till att felaktigheter kan förekomma och bli kritiserade.

37

Gamla experimentella resultat uppdateras och förkastas som otillräckliga. Därför undermineras mycket inom ”ortodox” vetenskapsfilosofi – den allmänna uppfattningen att vetenskap vilar på säker grund.

Endast Chalmers hävdar att vetenskap vilar på ”säker” grund. Se kommentar till s.xx. Vetenskap "vilar på" rapporterade observationer och på slutsatser som dragits från dessa observationer.

En faktor som ökar tillförlitligheten till vetenskapliga rapporter är att observationerna är så noggrant beskrivna att de kan kritiseras och visas vara felaktiga.

Är ”ortodox” vetenskapsfilosofi det som existerade innan den "vetenskapliga revolutionen"? Beskriver Chalmers åter bonden på 1500-talet (se kommentarer till s. xxi och s. 18)?

38

Experiment som tillräcklig vetenskaplig grund

Om vetenskapens experimentella grund är felbar, måste kunskap som baseras på den också vara felbar.

Det är helt klart att varje påstående, även angående observationer och teorier inom vetenskap, kan vara felaktiga.

Vetenskap anses av de flesta som mer tillförlitlig än andra informationskällor, förmodligen beroende på att observationer och teorier redovisas så noggrant att de kan kritiseras.

Nydanande resultat accepteras inte innan de verifierats av oberoende aktiva inom vetenskap.

38

Om man stödjer sig på teorier för att bedöma hur tillräckliga experimentella resultat är, och dessa resultat tas som bevis på teorierna, blir det ett cirkelresonemang.

En teori är en sammanställning av experimentella resultat.

När en teori kan kopplas ihop med en annan (dvs. en annan sorts experimentella resultat) ökar teoriernas trovärdighet.

38

Då kan, med hög sannolikhet, experimentella resultat inte användas för att avgöra en dispyt mellan två motsatta teorier.

Om det föreligger en dispyt mellan två teorier är sannolikheten hög för att ingen av teorierna får ett genomslag. I ett sådant fall skulle observationerna behöva kompletteras, och om området är intressant kommer någon forskare omgående att vilja lämna sitt bidrag.

Inom vetenskap betraktas teorier som inte verifieras av observationer med misstänksamhet och har mycket svårt att bli erkända.

 
   
   
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.1