vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Blir en falsifierad hypotes ovetenskaplig?

Återvänd till "Karl Popper i verkligheten"

 
 

Att Sagan om ringen, berättelser om att människan skapats genom gudars ingripanden eller astrologi skulle representera vetenskapliga hypoteser är givetvis absurt. Två möjliga slutsatser är möjliga:

• Poppers teser är absurda, eller

• En, enligt Popper, vetenskaplig hypotes ska betraktas som ovetenskaplig om den falsifierats

   

Det senare alternativet har föreslagits som en försök till att rädda Poppers teser, se t.ex. Chalmers - What is this thing called Science? s.74.

För att förstå om denna modifiering är logiskt möjlig måste vi påminna oss bakgrunden till teserna:

 
     

Hypotestestning

 
 

När vi gjort observationer, och från dem vill skapa en hypotes, är det sedan antiken välkänt att observationer kan förklaras av flera alternativa hypoteser. Exempelvis kan man, som alternativ till varje experimentellt underbyggd hypotes, alltid hävda hypotesen att observerationerna orsakas av magiska krafter.

 
     

Hypotestest med verifiering och falsifiering

 
 

Efter det att en hypotes ställts upp är det inom vetenskap vanligt att kontrollera om det finns ytterligare observationer som kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Man kan också resonera sig fram till hypotesens konsekvenser och försöka verifiera eller falsifiera dem, vilket antyder att hypotesen överensstämmer med vår upplevda verklighet eller att den måste modifieras eller förkastas.

En verifiering ökar tilltron till hypotesen medan en falsifiering minskar tilltron till den.

 
     

Hypotestest med endast falsifiering

 
 

Karl Popper försökte, med argumentet att verifiering inte kan ge "absolut säker kunskap", lansera den gamla idén att falsifiering (modus tollens: t.ex. Robert Grosseteste ~1168–1253) skulle kunna vara ett deduktivt kriterium vid bestämning av vilken av flera tänkbara hypoteser som var mest intressant.

Popper missade dock att falsifiering är detsamma som verifiering av en negation: Båda innebär verifiering och ingen av de två metoderna leder till "absolut säker kunskap".

 
     

Ändra status efter verifiering eller falsifiering?

 
 

Popper hävdade att hans teser handlade om deduktiv hypotestestning baserad på hypotesens logiska struktur, alltså innan hypotesen verifierats eller falsifierats ytterligare (där Popper i stället för "ytterligare" hävdade "överhuvudtaget").

När "sofistikerade" popperianer vill påstå att den status som hypotesen erhållit vid analys om dess falsifierbarhet ska kunna ändras beroende på utfallet av observationer, erkänner de att teserna om deduktivt test har kollapsat. Detta kan uttryckas som att Popper sagt:

Jag vet inte om en hypotes representerar vetenskap eller inte - jag väntar och ser till dess hypotesen eller dess konsekvenser verifierats eller falsifierats tillräckligt innan jag uttalar mig.

Ett sådant yttrande representerar en skeptisk inställning som är utmärkande för den "vetenskapliga metoden".

 
     
     
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.6