vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 


Konsekvenser av Poppers teser

Poppers logik

 
 

Karl Popper framförde sin argumentation om hypoteser (godtyckliga uttalanden) i boken "The Logic of Scientific Discovery". Han hävdade att verifieringar inte existerar och att kunskap, som han sätter lika med vetenskap, består av godtyckliga uttalanden som ska vara möjliga att falsifiera.

Eftersom falsifiering av ett godtyckligt uttalande är logiskt detsamma som att verifiera negationen av uttalandet, blir Poppers diskussion påvisbart logiskt felaktig. Både verifiering, vilket Popper underkänner, och falsifiering, som Popper förespråkar, byggs ju upp av verifiering.

Trots logiska felaktigheter kan en argumentation ändå tillföra något av intresse när den jämförs med vår upplevda verklighet. Om däremot en logiskt felaktig argumentation leder till absurda konsekvenser måste man konstatera att dess innehåll inte är lika intressant.

 
   

Popper: En falsifierbar fantasi är vetenskaplig

 
 

Ett godtyckligt påstående är enligt Poppers kriterier vetenskapligt om det är falsifierbart. Ett rimligt påstående är att detaljer i berättelser skapade av skönlitterära författare är falsifierbara, inte minst då författaren själv säger att berättelsen är uppdiktad. Berättelser skapade av skönlitterära författare är således vetenskapliga enligt Poppers argumentation.

 
 

Sagan om ringen

Ska JRR Tolkiens mäktiga epos Sagan om Ringen (eller Ringarnas Herre) enligt Poppers teser betraktas som vetenskapligt?

Detaljer i berättelsen är helt klart falsifierbara - Tolkien har ju själv sagt att han har hittat på dem. Enligt Popper är berättelsen således vetenskaplig.

the ring
bild: Wikipedia
 

Skapelseberättelser

Inom många stora religioner finns en skapelseberättelse med syfte att förklara hur människan kom till. Inom exempelvis den judisk-kristna-muslimska läran och inom asatron skapades människorna direkt genom gudars förehavanden.

Det finns en mängd observationer och DNA sekvenser som mycket trovärdigt visar att människan, djur och växter utvecklats genom evolution.

 
 

Om vi tror på evolution kan vi till exempel konstatera att berättelsen om Adam och Eva i Paradiset är felaktig. Den är falsifierad.

Enligt Poppers teorier, där falsifierbarhet likställs med vetenskaplighet, betyder detta att både den judisk-kristna-muslimska och asatrons skapelseberättelser numera bör betraktas som vetenskapliga.

 
 

Astrologi

Inom astrologi påstås att stjärnors och planeters positioner vid vår födelse påverkar våra personliga egenskaper. Är detta vetenskap? Detta har exempelvis diskuterats av Sven Ove Hansson (avsnittet "Kritik av Popper", men hela artikeln kan rekommenderas).

 
 

Popper hävdade att astrologi inte är vetenskap:

Astrologer var mycket påverkade, och vilseledda, av vad de trodde vara bekräftande tecken - så mycket att de var helt opåverkade av varje ogynnsammt indicium.

Popper (1985) - Conjectures and
Refutations
, 4:e uppl, sid. 37
(översatt: vetenskapsteori.se)
 
 
 

Vetenskapliga studier om astrologi

Vi kan göra en analys av Sveriges befolkning via personnummer. De yrken befolkningen valt kan också analyseras. Födelsetid och yrken ger ett samband mellan himlakroppars positioner och personliga egenskaper.

 
 

Ett exempel på statistiskt test av astrologiska påståenden finns i boken Gauquelin (1972) - Astrology and Science, s. 132. Boken kan inspirera till möjligheten av vetenskaplig metodik inom astrologi.

Många detaljer inom astrologi kan således visas vara felaktiga. I samma ögonblick de falsifierats blir de vetenskapliga enligt Karl Poppers teorier.

Enligt Poppers teorier, där falsifierbarhet likställs med vetenskaplighet, betyder detta att stora delar av astrologin numera bör betraktas som vetenskaplig.

 
     

Popper: En hypotes blir vetenskaplig när den falsifieras

 
 

Ett godtyckligt påstående är enligt Popper vetenskapligt om det är falsifierbart. Ett rimligt påstående är att om något verkligen är falsifierat så var det också falsifierbart, vilket innebär att ett påstående som bevisats vara felaktigt enligt Popper ska betraktas som vetenskapligt.

En del av Poppers argumentation går ut på att hans kriterium "falsifiering" skulle dra en gräns mellan vetenskap och exempelvis religion. Popperanhängare använder ordet "demarkation". Men är denna argumentation rimlig? Nedan följer två exempel som Popper själv tog upp: Religion och astrologi.

 

Blir en falsifierad hypotes ovetenskaplig?

 
 

 

 

Slutsats

 
 

Popper hävdade en central roll för falsifierbarhet när det gäller att skilja mellan vetenskap och icke-vetenskap. Hans argumentation var ologisk, vilket diskuteras här.

De absurda resultaten ovan, alltså att bevisat felaktiga hypoteser enligt Poppers teser ska kallas vetenskapliga, demonstrerar att teserna inte är användbara då de möter vår upplevda verklighet.

 
 

 

 
 

 

 
       
 

This page in English

     
 

 ver.4.3