vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

 Uppfattningar om vetenskap

Bland naturvetare, filosofer och jurister finns delvis överlappande uppfattningar om vad som är vetenskap:

• Inom naturvetenskaperna används "Vetenskaplig metod".

• Filosofer diskuterar vetenskapsteori.

• Jurister i USA använder Daubert standard.

     

Naturvetare om vetenskap

 
 

Vetenskaplig metod

Naturvetare känner i allmänhet till begreppet den vetenskapliga metoden och anser att den innebär att beskrivningen av en studie ska vara så detaljerad att den kan upprepas av en läsare. Dessutom ska studiens resultat (rådata vid experimentellt arbete) finnas med i rapporten. Rapporten ska inledas med en bakgrund till arbetet, inklusive en översikt av relevanta tidigare publikationer, och kan avslutas med en diskussion som kan innehålla hypoteser som genererats av arbetet.

Tillsammans med att innehållet ska ge något av intresse, är detta ungefär vad som krävs vid publicering i en vetenskaplig tidskrift. En översikt över ytterligare komponenter som krävs för en publikation ges på sidan Vetenskap enligt vetenskapsteori.se. Däremot tycks naturvetare inte arbeta efter en mer strikt definition om vad begreppet "vetenskap" innebär.

Vetenskapliga tidskrifter

En mer pragmatisk definition är att "det som publiceras i en vetenskaplig tidskrift" ska räknas som vetenskap. De vetenskapliga tidskrifterna, t.ex. Science eller Nature, har lätt varierade krav för publicering, vilket kan ge en lätt varierande definition av vad som är vetenskap.

Det blir då de erfarna forskare som granskar en artikel (peer review) som definierar exakt var gränsen går för vad tidskriften räknar som vetenskap inom respektive fackområde.

 
     

Filosofer om vetenskap - vetenskapsfilosofi

 
 

En sammanfattning av professionella filosofers ståndpunkter inom vetenskapsteori baserad på inledningen i Boyd, R. et al. - The Philosophy of Science
ISBN-13: 978-0-262-52156-7

 
     
 

Huvudbudskapet är att dagens konsensus inom vetenskapsteori bygger på, men är mer komplex än, den äldre positivistiska uppfattningen. Den ökade komplexiteten beror huvudsakligen på en koppling till observationer av vetenskaplig verksamhet.

De seriösa alternativen inom vetenskaps teorin är enligt Boyd et al.:

• vetenskaplig realism
• neo-Kantsk konstruktivism
• post-positivistisk empirism

 
     
 

Detta betyder ungefär att alternativen anges till:

• observationer ger en bild av verkligheten.
• hur vi uppfattar världen beror på våra överenskommelser.
• vetenskap bygger, grovt sett, på observationer som kan verifieras.  

 
     
 

 Dessutom framför författarna:

• Vetenskapliga begrepp och metoder är teoriberoende.

• Varje teori inom vetenskaplig kunskap måste omfatta åtminstone något naturalistiskt element. Därför är vetenskapshistoria och verksamhet inom vetenskaper viktiga att studera för vetenskapsfilosofin.

• David Humes kausalitetsbegrepp är inte nödvändigtvis korrekt.

• Biologi och psykologi behöver inte omfattas av samma filosofiska teorier som fysik. Alltså är inte bara fysikens historia intressant.

 
     

Jurister om vetenskap

 
 

I USA har jurister definierat vad som är vetenskap i Daubert standard. Denna definition är, enligt min uppfattning, ganska nära naturvetares uppfattning om vad som är vetenskap.

 
     
       
 

This page in English

     
 

 ver.1.51