vetenskapsteori.se

 
 
 
      Innehåll
 

   
 

Vetenskapsteori

 
 

Här diskuteras vetenskapsteori, ibland kallat vetenskapsfilosofi, och innehållet i begreppet "vetenskap". Syftet är att försöka definiera viktiga begrepp och att ge studerande en sammanfattning av området.

Som någon sorts lördagsgodis finns dessutom ett försök till sammanfattning av begreppet kunskap.

 
   

Från innehållet:

 

Vad är filosofi? Vad är vetenskapsteori? Vad är falsifiering?
 

 

En hypotes är ett påstående, en idé, en fantasi eller en godtycklig tanke. Den är varken vetenskaplig eller ovetenskaplig. En hypotes kan stödjas av observationer beskrivna enligt en "vetenskaplig metod".
 

 

Verifiering eller falsifiering av en hypotes är observationsmässigt ekvivalenta. Båda består av slutsatser om vår verklighet, skapade med hjälp av induktion. De ökar respektive minskar tilltron till hypotesen.
  

 

Vetenskap är resultat av en aktivitet liksom t.ex. sport. Vetenskapliga resultat har rapporterats enligt en "vetenskaplig metod". Sådana resultat går att bygga vidare på.

 
     

Karl Popper påstod att falsifierbarhet avgör om en teori är vetenskaplig. Ett sätt att förstå hans påståenden är att undersöka hur de fungerar i verkligheten.

 
     

ring

Den judisk-kristna-muslimska skapelseberättelsen och astrologi ska enligt Poppers påståenden betraktas som vetenskapliga.
Detta gäller också för JRR Tolkiens epos "Sagan om Ringen" och för JK Rowlings berättelser om Harry Potter.

 
     

Vetenskapliga resultat är inte samma sak som "sanning" eller "absolut säker kunskap". Vetenskapsteori är alltså något annat än kunskapsteori.

 
     

Paradigmskiften ses i alla mänskliga aktiviteter, t.ex. inom vetenskap.
 

 

Det finns företrädare för kristna grupper, alternativ livsstil och universitetsvärlden som vill förändra innebörden av begreppet vetenskap.  

 

 

En vanlig bok vid antivetenskaplig undervisning är:
AF Chalmers - What is this thing called Science?
(svenska: Vad är vetenskap egentligen?)

Se recension, innehåll & kommentarer här

 
 

Empirism, Rationalism och Skepticism är tre huvudsakliga åskådningar i vårt förhållande till "kunskap".
Vi är alla empiriker, rationalister och skeptiker.

 
     

Varför är vetenskap något värdefullt?

 
 

Vi kommunicerar och vi hjälper varandra. Vi överför också våra erfarenheter till varandra. Då berättar vi om sådant vi observerat och om hypoteser som vi skapat från observationerna.

 


Tyvärr kan det finnas fel i berättelserna. Vi kan ha gjort misstag vid observationen, tolkningen eller hypotesen. Eventuellt har vi berättat en medveten osanning.

Vi har gradvis kommit på att om vi tillsammans följer vissa regler vid berättandet, minskar vi risken för sådana fel. Våra regler kallas för en vetenskaplig metod.

Berättelser som följer en vetenskaplig metod blir lätta att granska. Berättelserna och granskningarna bildar tillsammans det vi kallar vetenskap.

Berättelser enligt vår vetenskapliga metod utvecklas när de kompletteras med nya eller alternativa observationer eller hypoteser. Vetenskap blir genom detta i grunden ickedogmatisk och antiauktoritär.

 
   
       
       
       
 

This page in English

       
 

 ver. 2.7