vetenskapsteori.se

Blir en falsifierad hypotes ovetenskaplig?

 

 

Återvänd till "Karl Popper i verkligheten"

 

 

Att Sagan om ringen, berättelser om att människan skapats genom gudars ingripanden eller astrologi skulle representera vetenskapliga hypoteser är givetvis absurt. Slutsatsen blir att:

• Poppers teser är absurda, eller

• en vetenskaplig hypotes enligt Popper ska betraktas som ovetenskaplig om den falsifierats

Det senare alternativet har föreslagits som en försök till att rädda Poppers teser, se t.ex.
Chalmers - What is this thing called Science?
s.74
.

För att förstå om denna modifiering är logiskt möjlig måste vi påminna oss bakgrunden till teserna:

Hypotestestning

När vi gjort observationer, och från dem vill skapa en hypotes, är det sedan antiken välkänt att observationerna kan förklaras av flera olika hypoteser. Exempelvis kan man, som alternativ till varje experimentellt underbyggd hypotes, alltid hävda hypotesen att observerationerna orsakas av magiska krafter.

Hypotestest med verifiering och falsifiering

Efter det att en hypotes ställts upp är det vanligt att man kontrollerar om det finns ytterligare observationer som kan verifiera eller falsifiera hypotesen. Man kan också resonera sig fram till hypotesens konsekvenser och försöka verifiera eller falsifiera dem, vilket antyder att hypotesen överensstämmer med vår upplevda verklighet eller att den måste modifieras eller förkastas.

En verifiering ökar tilltron till hypotesen medan en falsifiering minskar tilltron till den.

Hypotestest med endast falsifiering

Karl Popper försökte, med argumentet att verifiering inte kan ge "absolut säker kunskap", lansera den gamla idén att falsifiering (modus tollens: t.ex. Robert Grosseteste ~1168–1253) skulle kunna vara ett deduktivt kriterium vid bestämning av vilken tänkbar hypotes som var mest intressant.

Popper missade dock att falsifiering är detsamma som verifiering av en negation: Båda innebär verifiering och ingen av de två metoderna leder till "absolut säker kunskap".

Ändra status efter verifiering eller falsifiering?

Popper hävdade att hans teser handlade om deduktiv hypotestestning baserad på hypotesens logiska struktur, alltså innan hypotesen verifierats eller falsifierats ytterligare (där Popper i stället för "ytterligare" hävdade "överhuvudtaget").

När "sofistikerade" popperianer vill påstå att den status som hypotesen erhållit vid analys om dess falsifierbarhet ska kunna ändras beroende på utfallet av observationer, erkänner de att teserna om deduktivt test har kollapsat. Detta kan uttryckas som att Popper sagt:

 

Jag har ingen åsikt om en hypotes representerar vetenskap eller inte - jag väntar och ser till dess hypotesen eller dess konsekvenser verifierats eller falsifierats tillräckligt innan jag uttalar mig.

Ett sådant yttrande representerar en skeptisk inställning som är utmärkande för den "vetenskapliga metoden".

 

This page in English

 

   
ver. 1.1