vetenskapsteori.se

      Innehåll

Start
Vad är Filosofi
Vad är
Vetenskapsteori
Vad är Verifiering
och Falsifiering
Uppfattningar om
vetenskap
Vetenskap enligt
vetenskapsteori.se
Vetenskaplig metod
Paradigm och
paradigmskifte
Karl Popper -
Logik och Status
Konsekvenser
av Poppers teser
Alternativ vetenskap
Chalmers: What is this
thing called Science?
Kunskapsteori -
induktion, deduktion
Om
vetenskapsteori.se
Förlaget
vetenskapsteori.se

Vetenskapsteori

Här diskuteras vetenskapsteori, eller vetenskaps-filosofi, och innehållet i begreppet "vetenskap".

Syftet är att definiera några viktiga begrepp och att presentera en sammanfattning av området.

Som någon sorts lördagsgodis finns dessutom ett försök till sammanfattning av begreppet kunskap.


 
   
 

Från innehållet:

 

Vad är filosofi? Vad är vetenskapsteori? Vad är falsifiering?

En hypotes är ett påstående, en idé, en fantasi eller en godtycklig tanke.

Den är varken vetenskaplig eller ovetenskaplig. En hypotes kan stödjas av observationer beskrivna enligt en "vetenskaplig metod".

Verifiering eller falsifiering av en hypotes är observationsmässigt ekvivalenta.
Båda består av slutsatser om vår verklighet, skapade med hjälp av induktion.

De ökar respektive minskar tilltron till hypotesen. 

Vetenskap är resultat av en aktivitet liksom t.ex. sport.

Vetenskapliga resultat har rapporterats enligt en "vetenskaplig metod".
Sådana resultat går att bygga vidare på.  

Karl Popper påstod att falsifierbarhet avgör om en teori är vetenskaplig.

Ett sätt att förstå hans påståenden är att undersöka hur de fungerar i verkligheten.

Den judisk-kristna-muslimska skapelseberättelsen
och astrologi ska enligt Poppers påståenden betraktas som vetenskapliga.

Detsamma gäller JRR Tolkiens epos "Sagan om Ringen" och JK Rowlings berättelser om Harry Potter.

ring

Vetenskapliga resultat är inte samma sak som "sanning" eller "absolut säker kunskap".

Vetenskapsteori är alltså något annat än kunskapsteori.

Paradigmskiften ses i alla mänskliga aktiviteter, t.ex. inom vetenskap.

Det finns företrädare för kristna grupper, alternativ livsstil och universitetsvärlden som vill förändra innebörden av begreppet vetenskap.

En vanlig bok vid undervisning i icke-traditionell syn på vetenskap är: AF Chalmers - What is this thing called Science? eller på svenska: Vad är vetenskap egentligen?
Innehåll & kommentarer här.

Empirism, Rationalism och Skepticism är tre huvudsakliga åskådningar i vårt förhållande till "kunskap".

Vi är alla empiriker, rationalister och skeptiker.  

     
 

Varför är vetenskap något värdefullt?

 

Vi kommunicerar och vi hjälper varandra. Vi överför också våra erfarenheter till varandra. Då berättar vi om sådant vi observerat och om hypoteser som vi skapat från observationerna.

Tyvärr kan det finnas fel i berättelserna. Vi kan ha gjort misstag under observationen, tolkningen eller hypotesen. Eventuellt har vi berättat en medveten osanning.

Vi har gradvis kommit på att om vi tillsammans följer vissa regler vid berättandet, minskar vi risken för sådana fel. Våra regler kallas för en vetenskaplig metod.

Berättelser som följer en vetenskaplig metod blir lätta att granska. Berättelserna och granskningarna bildar tillsammans det vi kallar vetenskap.

Berättelser enligt vår vetenskapliga metod utvecklas när de kompletteras med nya eller alternativa observationer eller hypoteser. Vetenskap blir genom detta i grunden ickedogmatisk och antiauktoritär.

 
 
     

This page in English

 

   
ver. 2.61